KSL Live World 2016 – Akane Senri
KSL Live World 2016 – Akane Senri

KSL Live World 2016 – Akane Senri

Regular price $25.00 Sale

Measurements Medium
Length 66cm
Width 47cm
Sleeve Length 17.75cm
Shoulder Width 43cm

Measurements Large
Length 69cm
Width 49cm
Sleeve Length 18.75cm
Shoulder Width 44cm

Measurements Extra Large
Length 72cm
Width 53cm
Sleeve Length 19.75cm
Shoulder Width 45cm